Vedtægter for foreningen På Sporet

Kunstforeningen har til formål at fremme interessen for kunst,samt gøre den tilgængelig for offentligheden. Vi vil afvikle kunstudstillinger samt begivenheder events og workshops, primært udendørs.

§1: Foreningens navn er: På sporet

Foreningens hjemsted er Djursland

Foreningens adresse er: Storegade 12 B1

Foreningen er stiftet den: 07 12 – 2022

§2: Foreningens formål er:

At bringe kunst, kultur og kreativitet ud i det offentlige rum — til glæde for den brede befolkning

At skabe et plastisk udstillings- og arbejds”rum” for kunstudøvere med mangeartede tilgange og diverse foretrukne udtryksformer.

§3: Medlemskab

Alle, der respekterer og ønsker at arbejde for fremme af foreningens formål, kan blive medlemmer mod betaling af et årligt kontingent.

Nye medlemmer godkendes af foreningens stiftere.

Bestyrelsen kan, ved stemmeflertal, ekskludere medlemmer. Dette kan gøres på baggrund af direkte eller indirekte modarbejdelse af foreningens formål eller anden adfærd der strider mod vedtægterne. En eksklusion træder i kraft Øjeblikkeligt, men skal verificeres ved næstfølgende generalforsamling. Vedtægter udleveres pr. mail til medlemmer ved indmeldelse, sammen med medlemsnummer og referat fra seneste generalforsamling.

Kontingentet vedtages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet kan tilpasses til særlige grupper.

Udmeldelse kan ske til hver en tid, dog tilbagebetales kontingent ikke.

§ 4: Foreningens aktiviteter:

Foreningens konkrete aktiviteter vedtages af bestyrelsen. Aktiviteter skal fremme foreningens formål. Der kan nedsættes arbejdsudvalg for de enkelte aktiviteter. Disse udvalg kan trække på eksterne aktører til inspiration og sparring. I samarbejde med foreningens kasserer er de enkelte udvalg ansvarlige overfor bestyrelsen for udvalgets økonomi og evt. ansøgning om tilskud til afvikling af aktiviteter.

§5: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer samt eventuelt 1 suppleant. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med formand, næstformand samt kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen. Der vælges desuden en revisor, som er på valg hvert år.

Bestyrelsen holder et passende antal møder i årets løb. Formand, næstformand og kasserer tegner foreningen. Bestyrelsen fastsætter kontingentet fremadrettet. Kontingentet følger kalenderåret og opkræves til betaling senest 1. februar

§6: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Følgende punkter er faste på dagsordenen, men kan suppleres med andre relevante:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år — samt om det fremadrettede arbejde og evt. nye projekter
  3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Det tilstræbes at regnskabet er udsendt med indkaldelsen til generalforsamling
  4. Valg til bestyrelsen – alle 3 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert betalende, fremmødt medlem har en stemme, Hvis et medlem fremsætter ønske om at en afstemning foregår anonymt, skal generalforsamlingen følge anmodningen — ellers foregår afstemning som udgangspunkt ved almindelig håndsoprækning.

Simpelt stemmeflertal er nok — dog med følgende undtagelser:

• Vedtægtsændringer

• Ophævelse af foreningen

I disse tilfælde kræves der at 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt — og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er 2/3 ikke fremmødt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne er da beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7: Indkaldelsesvarsler

Ordinær generalforsamling indkaldes via mail med minimum 14 dages varsel. Den annonceres desuden på foreningens sociale medier.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilgå bestyrelsen via mail senest 8 dage før generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på formandens eller bestyrelsens opfordring — eller hvis 1/5 af foreningens medlemmer udtrykker behov for en sådan. Dette ønske skal tilgå bestyrelsen/formanden skriftligt via mail. Bestyrelsen indkalder derefter med minimum 8 dages varsel.

§8: Regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august. Foreningens første regnskabsår løber således fra stiftelsen til 31. august 2023.

Foreningen kan undlade at lade regnskabet revidere, i det omfang foreningen opfylder betingelserne herfor.

§ 9 Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele en forening med beslægtet formål eller en velgørende institution, alt efter beslutning på den generalforsamling, der beslutter opløsningen

Således vedtaget ved foreningens stiftelse

den 07-12-2022

Formand Palle Jensen

Bestyrelsesmedlem Ingolf Steffensen